Vízbázisokkal kapcsolatos tájékoztatások - Inárcs

 

Inárcs ivóvízellátása


Inárcs község az ivóvízellátását három mélyfúrású kútból kitermelt, kevert nyers vízzel biztosítja. A felszínre hozott víz összetétele azonban nem felelt meg a 201./2001. (X. 25.) Kormányrendeletben előírt határértékeknek, mivel a 2-es és a 3-as számú kutak vas-ion tartalma, mindhárom kút vizének a mangán-ion tartalma, továbbá a 2-es számú kút ammónium-ion tartalma a megengedett határérték feletti. Az inárcsi ivóvízkezelő rendszerben megtörténik az ivóvíz vas- illetve mangántalanítása és az ammóniumtartalom csökkentése.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság FKI-KHO: 75-1/2017. számú határozatában kijelölte a vízbázis védőterületeit. Az AQUIFER Kft. által meghatározott védőövezeteket a mellékelt tájékoztató térképeken mutatjuk be.

A kijelölő határozat előírása alapján „az üzemeltetőnek lakossági tájékoztató anyagot kell készíteni és terjeszteni a területhasználókkal való kapcsolattartás céljából. A területhasználókat tájékoztatni szükséges a védőövezeten elrendelt kötelezettségeikről és jogaikról, valamint a vízhasználókat a fogyasztott víz minőségéről, a vízbázis környezeti állapotáról.” A hatósági előírásnak ezen tájékoztatónkkal kívánunk eleget tenni.


TérképekAz inárcsi vízbázis környezeti állapota

Inárcs vízellátó rendszere három különböző mélységre szűrőzött kútból nyeri a vizet. A kutak a település délnyugati részén helyezkednek el. A kutak a felső-pannóniai homok vízadó rétegre szűrőzve létesültek. A vízbázis környezetében a területhasználat nagy részét a szántóföldek teszik ki.


A védőidomban elrendelt kötelezettségek és jogok

A védőidom meghatározása során az áramvonalak alapján megállapításra került, hogy a kutaknak nincs olyan védőidoma, amelyiknek felszíni metszete lenne, vagyis csak a kutak belső védőterületének kijelölése szükséges.

A vízbázis belső védőövezetei, valamint belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomai vízbeszerző létesítményként kerületek megállapításra.

A vízbázisról szolgáltatott víz minőségének, mennyiségének védelme érdekében az egyes védőterületi övezeteken folytatott területhasználatok során kiemelten a következő jogszabályi előírásokat kell betartani.

 •    A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi. LIII. törvény
 •    Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
 •    A hulladékról" szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
 •    A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről   szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
 •    A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
 •    A felszíni vizek minőségi védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
 •    A vizek mezőgazdasági eredetű nitrogénszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet
 •    A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet
 •    Az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő ,,Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot'', illetve a ,,Helyes Gazdálkodási Gyakorlat'' feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet
 •  A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
 •  A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet


A vízbázis védőterületeire meghatározott vízbázisvédelmi előírásokat részletesen az FKI-KHO: 75-1/2017. számú határozat tartalmazza, mely ide kattintva érhető el.