Ugrás a fő tartalomra

Panaszkezelés (felügyeleti szervek valamint felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetőségei)

Panaszkezelés és Fogyasztóvédelem

Fogyasztóvédelmi referenseink

Romsics Jánosné (Bizonyítvány száma: FRK/00156/2017)

Balikné Tusán Ivett (Bizonyítvány száma: FRK/00155/2017)

Fajtáné Somogyi Zsanett (Bizonyítvány száma: FRK/00180/2017

 

Tisztelt Fogyasztóink/Felhasználóink!

Társaságunk törekszik arra, hogy Fogyasztóink/Felhasználóink szolgáltatásainkat nagy megelégedéssel vegyék igénybe. Minden esetben próbáljuk a Fogyasztó számára is a legkedvezőbb döntést meghozni a jogszabályi keretek között, a műszaki és gazdasági lehetőségeket figyelembe véve, azonban legnagyobb igyekezetünk ellenére is kialakulhat olyan helyzet, amikor a Fogyasztó nem ért egyet döntésünkkel. A Fogyasztó ekkor panaszát szóban vagy írásban közölheti Társaságunkkal.

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint helyben orvosoljuk. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével és a döntéssel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel. Az írásban érkezett panaszokat egyedi azonosítóval látjuk el és a postai érkeztetés napját minden beérkezett küldeményen feltüntetjük.

Ügyfélszolgálatunk minden esetben köteles Társaságunk panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, ha a Fogyasztó panaszát szóban közli és Társságunk az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

Panaszbejelentés

Bejelentését megteheti személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban vagy telefonon a 29/340-010 telefonszámokon. Írásban bejelentését elküldheti az 2360 Gyál, Kőrösi út 190. postacímre. Az elektronikus leveleket az info@dpmv.hu címre várjuk.

 

A Fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései alapján tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a Fogyasztó/Felhasználó köteles a közüzemi szolgáltatási jogviszonyával kapcsolatos mindennemű panaszával a hatósági eljárását megelőzően – igazolható módon – Társaságunkhoz a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-hez fordulni. A törvényi előírásnak megfelelően Társaságunk a panasz elutasítása esetén válaszlevelében tájékoztatja a Fogyasztót/Felhasználót (panaszost), hogy további panaszával kihez, mely hatósághoz fordulhat:

Elutasított panasz esetén:

A víziközmű-szolgáltatás alapelvei, a Vszktv. és a végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint a MEKH határozataiba foglalt előírások érvényre juttatása érdekében a MEKH jár el (Cím: 1054 Budapest., Bajcsy-Zsilinszky út 52., Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf. 89., Telefonszám: +36 1 459-7777, E-mail: mekh@mekh.hu), kivéve az alábbi esetköröket.

 

Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint – a közérdekű korlátozás kivételével – a víziközmű-szolgáltatás korlátozásával vagy felfüggesztésével kapcsolatos, jogszabályokban és üzletszabályzatban foglalt rendelkezések lakossági felhasználókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya, Cím: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19., Telefonszám: +36 1 460-2231, E-mail: fogyved@pest.gov.hu) jár el.

 

A felhasználók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések lakossági felhasználókkal szembeni megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott hatóság (Gazdasági Versenyhivatal, Cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5., Levelezési cím: 1391 Budapest 62. Pf. 211., Telefonszám: +36 1 472-8900, E-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu)  jogosult.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A víziközmű-szolgáltató ellátási területe teljes egészében a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) (Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240., Levelezési cím:          Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81., Tel.: +36 1 269-0703, E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu) illetékességi területéhez tartozik.

Egyéb panaszok ügyében:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Cím: 1138 Budapest, Váci út 174.

Postacím: 1550 Bp., Pf.: 203.

Telefon: (+36-1) 465-3800

Fax: (+36-1) 465-3853

E-mail: titkarsag@kmr.antsz.hu

 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság

Székhelye: 1081 Budapest, Dologház u. 1.

Postacím: 1443 Budapest, Pf.:154

Telefon: (+36-1) 459-24-76, (+36-1) 459-24-77, (+36-1) 459-24-60

Fax: (+36-1) 459-24-59

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

Honlap cím: http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/

 

Felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek és elérhetőségei

 

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ)

Cím:1012 Budapest, Logodi u. 22-24.

Tel.:06-1-783-9959

Fax:06-1-783-9959

web: https://www.feosz.hu

e-mail: feosz@feosz.hu

 

Fogyasztóvédő- és Érdekszövetség Alapítvány

Levélcím: 1077 Budapest, Dohány u. 30/b.

web: https://www.fogyasztovedelem.hu

e-mail: levelek@fogyasztovedelem.hu

 

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (FOME)

Internet: http://www.fome.hu

E-mail cím: info@fome.hu

 

Fogyasztóvédők Országos Egyesülete (FOE)

Cím: 2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 132.

web: www.foved.hu

email: foved@foved.hu

 

Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés (ÉTOSZ)

1068 Budapest, Benczúr utca 45.

telefon/fax: 472-1182, 472-1183

e-mail: etosz@etosznet.hu

webcím: www.etosznet.hu

 

Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE)

1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/A fsz. 3.

Tel: 1/225-8136, 1/225-8137

Fax: 1/799 8187

web: www.tve.hu

Email: tve@tve.hu

 

Teszt és Piac Fogyasztóvédelmi Egyesület

http://www.tesztespiac.hu/

 

Társadalmi Unió Civil Szervezetek Országos Tömörülése

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 13.

Telefon: 1/215-9130

Fax: 1/215-9132

E-mail: tunio@t-online.hu, akontroll@t-online.hu

 

Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet

web: www.fjsz.hu

Email: info@fjsz.hu

 

Közép-magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület (KÖFE)

Cím: 1012 Budapest, Logodi u. 22-24.

web: www.fogyvedok.hu

E-mail: kofe@fogyvedok.hu

 

Tudatos Fogyasztók Leszünk

web: www.tudatosfogyaszto.hu

 

Pest Megyei Fogyasztóvédelmi Közhasznú Egyesület

Cím: 2338 Áporka, Petőfi Sándor u. 50.

 

Európai Fogyasztók szervezete

web: www.beuc.org