Ugrás a fő tartalomra

A közérdekű adatok megismerésének szabályai


 

  1. Fogalmak

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

A kötelezően közzéteendő adatok körét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, a 2011. évi CXII. törvény (Inftv.), valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi XXII. törvény határozza meg.

 

  1. Az adatigénylésre jogosultak köre, az adatigénylés módja

Közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat megismerése iránti igényt bárki benyújthat társaságunk alábbi elérhetőségein:

 

Postacím: 2360 Gyál, Kőrösi út 190

E-mail: adatvedelem@dpmv.hu

A társaság ügyfélszolgálati pontjain (http://www.dpmv.hu/menu/ugyfeleinknek/ugyfelszolg)

 

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az igénylőt fel kell hívni igényének pontosítására.

Szóbeli adatigénylés esetén, ha az nem teljesíthető azonnal, munkatársunk írásba foglalja az igényt.

 

  1. Az adatigénylés teljesítésének rendje

A kért adatot haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül ki kell adni az igénylő részére, az általa kért módon. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, fenti határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, de erről az igénylőt az igény kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatni kell. Jelentős terjedelmű dokumentum másolata estén az igényt a felmerült költségek megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. A dokumentum jelentős terjedelméről és ennek következményeiről  az igény kézhezvételét követő 8 napon belül kell értesíteni az igénylőt.

 

Az adatigénylésnek közérthető módon és az igénylő által kívánt technikai eszközzel kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

 

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban tájékoztatni kell.

 

  1. Az igénylő személyes adatainak kezelése

Az adatigénylő személyes adatai csak addig kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítéshez megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítése, ill. a költségek megfizetése után az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

 

  1. Jogorvoslati lehetőség
  1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok, vagy közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
  2. Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása, vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének (ha azt nem fizette meg) felülvizsgálata érdekében az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, valamint a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül a Dabasi Városi Bírósághoz fordulhat. (Illetékesség a 2011. évi CXII. törvény 31. § (5) bekezdése alapján)